Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

A pártkongresszus felkészült a rezsiháborúra

A Fidesz kongresszus az alábbi nyilatkozatot fogadta el:

printscreen_2013.09.28_00465.jpg
Meg kellett küzdenünk a múlt hibáival és haszonélvezőivel. Meg kellett küzdenünk azokkal az európai bürokratákkal, akik a valóság ellenében ragaszkodnak egy elhibázott gazdaságpolitikához és csődöt mondott válságkezelési módszereikhez. Kiálltunk mindenkivel szemben, aki gátolni próbálta a megújulást, aki megpróbálta lefogni a kezünket, és kalodába akarta zárni a magyarokat. A rezsicsökkentés intézkedései kapcsán azt mondta, „ne legyen kétségünk afelől, hogy mindenki, a bülbülszavú bankárok, a multinacionális vállalatok, az őket kiszolgáló brüsszeli bürokraták és hazai apródjaik is fel fognak vonulni ellenünk. Az említett körök bármit meg fognak tenni azért, hogy a kormány erőfeszítéseit „visszacsinálják, hogy visszaszerezzék azt a pénzt, amit a rezsicsökkentéssel eddig elvesztettek”, és hogy megakadályozzák a Fidesz programjának folytatását. Minden jel arra mutat, hogy Magyarország polgárai felsorakoztak, a küzdelem sikeres megvívásához szükséges nemzeti egység létrejött és fennáll, a kormányzat egységes, a parlamenti kétharmad sértetlen. Meg fogják védeni hazánk gazdasági függetlenségét és a rezsicsökkentést. A kormányfő 2014-et a rezsiharc évének nevezte, a harc terepének pedig a választást. Már negyed évszázada harcolunk hazánk függetlenségéért, már csak egy utolsó csatát, a gazdasági függetlenség, a gazdasági önrendelkezés csatáját kell megvívni” – Orbán Viktor

Volt már ebben az országban harcias retorikájú pártkongresszus, nem is egy. Érdekes volt hallgatni, hogy a felszólalók milyen sokat foglalkoztak a baloldallal, Bajnaival, a pénztőkével, az EU-val, a kommunistákkal, vagyis mindenkivel, aki támadja az országot.

Nézzük, hogy csinálták ezt az igazi kommunisták.
Ezt a szöveget például az MSZMP XIII. kongresszusa fogadta el 1985-ben.

„A nemzetközi feszültség növekedése és a gazdasági nehézségek miatt szocialista társadalmunk nagy teherpróbának volt kitéve. Népünk – pártja vezetésével -fokozta erőfeszítéseit, nagy és eredményes munkát végzett. Megőriztük szocialista vívmányainkat: a népi hatalom szilárdságát, a nemzeti összefogást a szocialista célok jegyében, a létbiztonságot.

A párt szövetségi politikájának eredményeként a szocializmus építésének gyakorlatában formálódott, vált tartóssá és tartalmassá a szocialista nemzeti egység. A szocializmus építésének fő kérdéseiben változatlanul megvan népünk túlnyomó többségének egyetértése, de helyzetünk megítélésében, további fejlődésünk útjait és módjait illetően a korábbinál jobban megoszlanak a vélemények. Ilyen körülmények között még inkább megnőtt a jelentősége, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket az egység megerősítéséért.

A szocialista állam a jövőben is fontos és nélkülözhetetlen szerepet tölt be alkotmányos rendünk, szocialista vívmányaink külső és belsővédelmében, a gazdaság és a kultúra irányításában, szervezésében. Az állam egyes funkcióinak tartalma, a társadalmi viszonyok állami szabályozásának mértéke, az állami szervek tevékenységének eszközrendszere és szervezete a követelményeknek, a feladatoknak megfelelően módosul. Az új választójogi törvény kedvezőbb feltételeket teremt a népkép-viseleti testületek tartalmasabb munkájához. A többes jelölés törvénybe iktatásával az idén esedékes országos képviselő- és tanácstagválasztások során tovább szélesedik a szocialista demokrácia, bővül a közéletben részt vevők köre.

Az Országgyűlés fokozottabban vegyen részt az állami feladatok meghatározásában. A lakosság széles körét érintő ügyekben erősödjön törvényalkotó tevékenysége. Növelni kell ellenőrző szerepét, és nagyobb figyelmet kell fordítani a törvények végrehajtására.
Tovább kell fejleszteni a kormányzati munkát. A hatáskörök pontosabb elhatárolásával, az állami és a társadalmi szervek tevékenységének jobb összehangolásával, a közigazgatás és az ügyintézés egyszerűsítésével is növelni kell az irányítás hatásfokát. Folytatni kell a hatáskörök és a velük járó felelősség decentralizálását. Jogos igény, hogy javuljon az államszervezet működése, és csökkenjen a bürokrácia. Ez megköveteli az államigazgatásban dolgozók magasabb felkészültségét, a munkafolyamatok korszerűsítését. Fel kell lépni a jogi-adminisztratív megoldások mindenhatóságába vetett hit ellen. Gyakori még, hogy az érdekeltség megteremtése és a meggyőzés helyett pusztán jogi előírásokhoz folyamodunk.

A szocialista haza védelme pártunk, államunk, népünk közös ügye. A feszültebbé vált nemzetközi helyzet még inkább ráirányította a figyelmet békés építőmunkánk, szocialista társadalmunk védelmére.

Gazdasági fejlődésünket a jövőben is mindenekelőtt saját munkánk eredményessége határozza meg. A nemzeti jövedelem növekedését csak akkor tudjuk gyorsítani, ha a rendelkezésre álló eszközökkel, természeti feltételekkel, szellemi erőforrásokkal jobban, eredményesebben gazdálkodunk.

A párt vezető szerepe érvényesül a társadalmi élet minden fontos területén. A vezető szerep érvényesítésének, a politika megvalósításának fő módszere változatlanul a meggyőzés, az eszmei ráhatás, az érvelés,a politikai irányító, szervező tevékenység, a tömegek mozgósítása. Politikájának alakításában és végrehajtásában a párt igényli a tömegek támogatását.

A beszámolási időszakban a párt egysége a korábbinál nagyobb erőpróbának volt kitéve. A nemzetközi helyzet éleződése, a gazdasági problémák és a társadalmi feszültségek a párt soraiban is éreztették hatásukat, esetenként politikai bizonytalanságot is okoztak. Növekedett azoknak a száma, akik a párt vezető szerveinek egyes döntéseit nem értették meg vagy nem értettek velük egyet. A párt kiállta az elmúlt évek nehéz próbáját. A párttagok döntőtöbbsége a párt programjának, politikájának, szervezeti szabályzatának megfelelően, kommunista módon él, dolgozik, teljesíti állampolgári és a párttagsággal járó kötelességeit. Bálrabban és határozottabban lép fel a hibák ellen, segíti megszüntetésüket, igényli a politika következetesebb végrehajtását. Tisztelet és megbecsülés illeti a kommunistákat, akik önzetlenül, áldozatkészen szolgálják a párt és a dolgozó nép ügyét.”

Szocialista rendszerünk létrejötte és népünk alkotókészségének ki bontakozása a felszabadulástól eltelt korszak és különösen az utóbbi negyedszázad legnagyobb műve. Ez a mű közös erőfeszítésből született, ezért az egész közösség érdekelt megvédésében, továbbépítésében.Továbbhaladásunk egyik fontos politikai feltétele, hogy az egész nép lássa: az országnak olyan vezető pártja és kormányzata van, amely nemcsak felismeri, hanem kezelni is tudja a bajokat. A kongresszusi dokumentumok, a beszámoló, a határozattervezet és Kádár elvtárs előadói beszéde meggyőztek arról, hogy jól bevált politikánk lenini főirányvonalának, az MSZMP nagy történelmi tettekben kialakult és kipróbált módszereinek megerősítésével, folytatásával birtokolhatjuk azokat az eszközöket, amelyeknek segítségével eredményesen végezhetjük el a jövendő nagy feladatait.” – mondta azon kongresszuson Pozsgay Imre.

Akár ma is beszélhetett volna, és nagyon sok mindent nem kellett volna átírnia a szövegben.

Megosztás