Vastagbőr

Ilyen ország nincs még egy!

Döntött az Alkotmánybíróság

Tegnap végre döntött az Alkotmánybíróság … végre!

Ja, nem a magánnyugdíj-pénztárak ügyében, arról majd tavasszal lesz csak döntés, miután a közel 2,9 millió ember "visszalépett" az állami rendszer … de tegnap egy hasonlóan fontos és az ország számára nagyon magas prioritású ügyben sikerült határozatot hozniuk.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában – dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolásával, valamint dr. Bihari Mihály, dr. Lévay Miklós és dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybírák különvéleményével – meghozta a következő

h a t á r o z a t o t:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet Melléklete nemzetközi szerződésbe ütközik, ezért azt 2011. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet 1. § (4) bekezdése „nyilvántartására” szövegrésze nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása és megsemmisítése tárgyában az eljárást megszünteti. 

 

Vajon kinek szúrhatta ez a szemét, hogy felnyomta a orvosi igazolását az AB-nél?

Nem fogjátok elhinni: az országgyűlési képviselőknek!

"Az Alkotmánybíróságnál országgyűlési képviselők kezdeményezték … az indítványozók szerint a támadott rendelkezések ellentétben állnak a Magyarországon az 1955. évi 34. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában New Yorkban, 1950. évi március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 6. Cikkével, ezáltal az Alkotmány 7. § (1) bekezdésével is, mert – a hatályos magyar jogi szabályozás alapján – alkalmazásuk eredményeként a prostituáltakról nyilvántartás jön létre, továbbá mert a prostituáltak igazolványkényszeréhez vezet. (…)
A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló szerint a prostituált szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással. Mind tartalmát, mind formáját (kis könyvecske) tekintve – a gyakorlatban olyan orvosi igazolás mintája, amely egyfajta igazolványként is szolgál: tartalmazza nemcsak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben felsorolt személyes adatokat és a felsorolt különleges adatokat, hanem sorszámmal is el van látva, továbbá utal birtokosa prostituált mivoltára is. E szabályozás az Egyezménnyel ellentétes, mert megvalósul a prostituáltaknak az egészségügyi nyilvántartásban való, ebbéli minőségükben történő feltüntetése, a szűrővizsgálatokon megjelenő prostituáltak egészségügyi kontrollját dokumentáló, illetve a részükre kiadott igazolásokat egyaránt megjelenítő nyilvántartás jön létre. Az indítványozók végül utaltak arra is, hogy nem a prostituáltak orvosi ellenőrzését, hanem a szabályozásnak az Egyezményt sértő módját tartják alkotmányellenesnek."

Vajon kik lehettek? Melyik képviselőcsoportnak terjed ki a figyelme még az eü igazolásának szövegére is? Nyugodtan lehet róla sajtótájékoztatót tartani, ez egy szép győzelem, újabb súlyos alkotmánysértés lett megszüntetve!

Az Ab arra mutatott rá, hogy az 1950-ben keletkezett New York-i egyezmény, amelyet Magyarországon 1955-ben hirdettek ki, tiltja a prostituáltak nyilvántartásba vételét vagy igazolvánnyal való rendelkezését.

Az Alkotmánybíróság szerint a vizsgált rendelkezés külön igazolvánnyal látja el az ilyen tevékenységet végzőket, s maga a testület is megjegyzi, hogy amint a köznyelv mondja: "bárcával" látja el őket.  A testület szerint ez az érintettek stigmatizálását jelenti, és az emberi méltósághoz való jogukat sértő vagy azt eredményező jogi szabályozás.

A biznisz amúgy nem tekinthető elhanyagolhatónak, a KSH szerint 2008-ban 165 milliárd forintot hagytak az emberek a prostituáltaknál és kb. 20 ezer nő foglalkozik ezzel.

Bihari Mihály különvéleménye az AB határozat végén:

"Maga a prostitúció legális ma Magyarországon, azonban három együttes feltételnek teljesülnie kell, ezek hiányában ugyanis a prostituált a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabs.tv.) 143. §-a alapján szabálysértést követ el. E feltételek:

– a szexuális szolgáltatás felajánlására (ha az önkormányzat kijelölte) a türelmi zónán belül kerüljön sor, illetve a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 7. §-a szerinti, és az önkormányzat által kijelölt védett övezeten kívül kerüljön sor,

– a felajánlkozás ne legyen zaklató jellegű és

– a prostituált rendelkezzen külön jogszabályban előírt orvosi igazolással.

Ma Magyarországon a prostitúció tehát legális, engedélyezett, éppen azáltal, hogy a Szabs.tv. csak akkor fűz szankciót a prostituált tevékenységéhez, ha az az előbbiekben felsorolt három követelménynek nem felel meg (tehát tiltott területen végzi, vagy a felajánlkozása zaklató jellegű, vagy nem rendelkezik az előírt orvosi igazolással).

A határozat ez utóbbit, az erről szóló, az egészségügyi miniszter által kibocsátott rendeletet vizsgálja. Ennek elemzésekor kiemelem, hogy annak lényege:

– az orvosi vizsgálatot a prostituált kezdeményezi, ennek alapján az igazolást kérelemre állítja ki

– a bőr-nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató;

– az igazolás azon tényekre vonatkozik, hogy:

– a vizsgálatot kérő személy

– a vizsgálat időpontjában

– nem fertőzött — a rendeletben felsorolt — öt, nemi úton (is) terjedő betegséggel.

– Az igazolást az azt kérő személy kapja meg, ő rendelkezik vele a továbbiakban, az ő személyes adathordozója, mely azonban csak egyéb, a személyazonosságát igazoló okmánnyal együtt érvényes.

– Az igazolás nem anoním, hanem névre szól, de adatkezelés nem történik az igazolás kiadása után, mivel

– a prostituált szolgáltatását igénybe venni szándékozó kérheti ugyan az igazolás bemutatását, de ha ezt a prostituált megtagadja, ki nem kényszerítheti tőle, ha bemutatták neki, arról másolatot nem készíthet, adatait nem jegyezheti fel;

– rendőri ellenőrzés során a prostituált köteles azt bemutatni (ellenkező esetben szabálysértést követ el), ám a rendőr adatfelvételt, adatkezelést nem végezhet, azt egyedi adatként ellenőrizheti csak."

Maga az alkotmányellenes igazolás így néz ki:

Bőr- és Nemibeteg-gondozó egészségügyi szolgáltató

……………/………. szám

ORVOSI IGAZOLÁS

Családi név:

Utónév:

Születési hely, idő:

Lakó- és tartózkodási hely:

Személyazonosságot igazoló okmány és száma:

A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet 2. §-a (2) bekezdésében felsorolt fertőzések nem mutathatók ki.

A vizsgálat időpontját követően a fertőzés lehetősége nem zárható ki.

Ez az igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig használható fel.

………………………………………………….

(kiállítás helye, ideje)

………………………………………………….

az intézet orvosa”

Ez alapján én nem látom, hogy bárki is nyilvántartaná az örömlányokat …

Megosztás